Sun-Expert kreatywne rozwiązania biznesowe

Kreatywne rozwiązania biznesowe

Eksperci w pomnażaniu zysków

Zobacz ofertę

 

Nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem klientów w branży OZE. 

Nasze własne wsparcie call center stanowi dla nas bardzo ważny kanał sprzedaży, który jest  niezbędny aby klient został obsłużony odpowiednio i był zadowolony z usługi jaką zlecił.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu  nabyliśmy umiejętności, które pozwalają nam na realizację najbardziej wymagających przedsięwzięć.
Aktualności z rynku OZE
 

NOWELIZACJA USTAWY OZE


HISTORIA USTAWY OZE
Informacje o odnawialnych źródłach energii  

Odnawialne źródła energii - OZE są to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ze względu na to,że ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Pod pojęciem OZE potocznie rozumie się takie źródła energii, które ulegają odnowieniu w naturalnych procesach.

W ustawie Prawo energetyczne OZE zdefiniowano jako:
"... źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych..."

Według Komisji Europejskiej
"... OZE, czyli energia wiatru, - słońca (cieplna, fotowol-taiczna lub skoncentrowana), wodno-elektryczna, pływy morskie, geotermiczna, z biomasy - są alternatywą dla źródeł nieodnawialnych czyli paliw kopalnych. Ich wykorzystanie pozwala redukować emisję gazów cieplarnianych, zdywersyfikować dostawy energii oraz zmniejszać nasze uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z niepewnych lub ulegających okresowym wahaniom rynków (jak ropa czy gaz). Wzrost wykorzystania OZE pobudza również tworzenie miejsc pracy, rozwój nowych technologii oraz poprawia bilans handlowy..."

Według Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council) przy ocenie zasobów energetycznych wyróżnia następujące energie odnawialne i ich źródła: