RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA SUNEXPERT SP. Z O.O.

 1. Niniejsza klauzula informacyjna spółki Sunexpert sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (dalej: „Sunexpert”) jest skierowana do osób, z którym Sunexpert nawiązał kontakt w ramach prowadzonej działalności, a którym nie została przekazana klauzula informacyjna w inny sposób (np. przy zawieraniu umowy, uzyskaniu zgody na kontakt lub w inny indywidulany sposób).

Klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki osób, których dane przetwarza Sunexpert zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Dane osobowe, o których mowa w klauzuli informacyjnej to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

Sunexpert przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego i RODO.

Przetwarzanie, w rozumieniu klauzuli informacyjnej oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

Administratorem danych osobowych jest Sunexpert sp. z o.o.z siedzibą w Zabrzu(adres: Plac Teatralny 10/206, 41-800 Zabrze), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000753553, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 2.674.200,00 zł, NIP 6482792071, REGON 381599154.

 • W zależności od okoliczności nawiązania kontaktu, Sunexpert przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • związanych ze zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
  • współpracy w ramach umów zawartych przez Sunexpert – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sunexpert – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • prawnie uzasadnionych interesów realizowane przez Sunexpert – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 2, tj.:
  • w zakresie realizacji umów dane osobowe są przetwarzane, przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;
  • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sunexpert, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Sunexpert stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę uprawnioną sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Sunexpert – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Sunexpert.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom, współpracownikom lub podwykonawcom, a także dostawcom usług, z których Sunexpert korzysta tj. w szczególności: kancelariom prawnym i podatkowym, firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT. Przekazywanie danych odbywa się wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów, dla których dane są przetwarzane.
 • W zależności od okoliczności podanie danych osobowych może być dobrowolne lub stanowić wymóg ustawowy – w obu przypadkach nieprzekazanie danych osobowych może jednak spowodować brak możliwości współpracy lub kontaktu z Sunexpert.
 • Przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE, mają Państwo:
  • prawo dostępu do treści danych – na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych – na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych – na podstawie art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na podstawie art. 21 RODO;
 • Swoje uprawnienia mogą Państwo realizować kontaktując się z Sunexpert pod adresem: Sunexpert sp. z o.o., Plac Teatralny 10/206, 41-800 Zabrze lub mailowo: biuro@sunexpert.com.pl.
 1. Jeżeli uważają Państwo, że Sunexpert przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.